Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Familjestärkande program i Göteborg

Vi stöttar återförenade familjer

För många ensamkommande ungdomar är det en stor dröm att få bo ihop med sin familj igen. Men i många fall leder familjeåterförening till ett stort ansvar för ungdomen och påfrestningar på familjerelationerna. Därför startar vi med stöd av Asyl-, migrations- och integrationsfonden ett familjestärkande program för att stödja återförenade familjer i etableringsprocessen.

Mål

Projektets målsättning är att barn och vuxna som kommer till Sverige på anknytning har ökade förutsättningar att etablera sig i svenska samhället. Projektet arbetar för att motverka utanförskap och främja etablering dels på individnivå och dels på strukturell nivå. På individnivå arbetar vi med att stärka föräldrars egenmakt och ge dem ökad möjlighet att ta huvudansvar för familjen genom att ge stöd inom ett antal livsområden: Hälsa, Nätverk och sammanhang, Samhälle och bostad samt Studier och arbete.

Målet med programmet är att:

1. Föräldrarna ska kunna orientera sig i det svenska samhället

2. Att de ska komma närmare arbete och studier

3. Att de ska känna sig tryggare i sin föräldraroll

Hur går det till?

Projekttidén utgår från en behovskartläggning kring målgruppen som möjliggjorts genom stöd från Jämställdhetsmyndigheten. Under kartläggningen har verksamhetens mentorer träffat ungefär 15 familjer och samlat in relevant kunskap kring deras stödbehov. Projektet kommer ha sin bas i vårt ungdomscenter i Hammarkullen, Göteborg och pågå från januari 2020 till december 2022.

Under de två första kvartalen kommer fokus ligga på framtagandet av programmet. Därefter ska direkt verksamhet gentemot målgruppen vara igång. Familjerna kommer rekryteras bland annat genom samverkan utifrån IOP-avtal med Göteborg Stad samt övriga aktörer som möter målgruppen. Målet är att involvera 60 familjer under projekttiden. De två sista kvartalen av projektet ska ägnas åt att förankra projektet i vår ordinarie programverksamhet samt arbeta med att samverkan mellan berörda myndigheter och kommunicera projektets fynd.

Strukturen på programmet liknar organisationens ordinarie ungdomsprogram. De deltagande familjerna tilldelas en familjementor som erbjuder kompletterande stödinsatser enligt projektets syfte, samt vägleder familjerna till de instanser som erbjuds inom offentlig sektor/i samhället.

Kartläggningsprojektet har exempelvis visat att målgruppen ofta inte känner till vilka verksamheter som finns att tillgå och projektets mål är att agera som ett kompletterande stöd och att bidra till att de resurser som finns tillgängliga används så effektivt som möjligt.

Förväntat resultat är att deltagande familjer kommer få ökade förutsättningar för effektiv etablering, att mottagningsprocessen har förbättrats, att de instanser som erbjuds i offentlig sektor utnyttjas effektivt samt att de myndigheter som möter målgruppen erbjuder det stöd som de är skyldiga till att göra. Vill du veta mer? Kontakta projektledare andreas.johansson@sos-barnbyar.se.

Läs mer

Brister i mottagningssystemet

SOS Barnbyar driver sedan 2017 ett ungdomsprogram för samhällsplacerade ungdomar i Göteborgsområdet med inriktning på ensamkommande. Vi har genom denna verksamhet sett brister i mottagningssystemet när ensamkommande återförenas med föräldrar som kommer till Sverige av anknytningsskäl. Aktuell forskning och vittnesmål från både kommuner och familjer bekräftar vår bild att det finns stort behov av kompletterande stödinsatser för att underlätta både mottagnings och etableringsprocess för familjer som återförenas.

Bristerna i mottagningssystemet leder till att ungdomarna som familjer kommer på anknytning till, får ta det överhängande ansvaret för familjens etableringsprocess och ombesörja många nödvändiga myndighetskontakter. Detta rubbar maktbalansen inom familjerna och bidrar till konflikter, stress och försvårad etableringsprocess för familjen. Det var mot denna bakgrund som SOS Barnbyar tog beslut att starta ett familjestärkande program.

Läs mer

Kontakt

Lady-France Mulumba
Verksamhetschef Familjestärkande program
+46 708 433 382
Mejla Lady-France

Andreas Johansson
Projektledare familjeåterförening
+46 731 457 367
Mejla Andreas

Emma Sköld
Familjementor
+46 731 457 375
Mejla Emma

Daniel Josephson
Familjementor
+46 708 433 346
Mejla Daniel

Frida Bertilsson
Familjestödjare
+46 708 433 328
Mejla Frida

Selma Claesson
Integrationspedagog
+46 731 457 348
Mejla Selma