Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

Verksamhet för unga på väg att lämna samhällsvård

Det finns många unga i Sverige som just nu står inför att lämna, eller som just lämnat en samhällsplacering. I och med denna övergång förväntas de unga då klara av ett självständigt liv, och många gånger utan fortsatt och kontinuerligt stöd från samhället. Denna övergång är dock en stor utmaning och en stor del av målgruppen är inte tillräckligt rustade för att på ett bra sätt klara övergången till ett självständigt liv. I Sverige vill SOS Barnbyar därför ge individuellt och anpassat stöd till unga som befinner sig i denna övergång, att gå från samhällsvård till ett självständigt liv.

Drömmar som går i kras                                       

För många i målgruppen upplevs övergången att gå från samhällsvård till ett ”eget liv” först som en pirrig frihetskänsla. Detta brukar dock inom kort övergå i en känsla av förvirring och maktlöshet. ”Hur gör man egentligen?” ”Vem kan jag fråga om råd nu?” ”Vad mycket jag förväntas göra, som jag inte vet, kan eller vågar göra!”

Många gånger upplever de unga vi arbetar med att det stöd de fått från samhället försvinner så fort de uppnått myndighetsålder, och att de då inte vet vem de ska kontakta i framtiden, eller vilken hjälp eller stöd de kan få, eller har rätt till. Majoriteten av de som lämnar samhällsvården i Sverige klarar heller inte av detta plötsliga ansvar på ett fruktbart sätt, vilket leder till att en stor del av de unga behöver återvända till socialtjänst och samhällsvård, då de har fortsatta behov av stöd.

Målgruppen av samhällsplacerade är stor och bred och drygt 30 000 barn och unga var under 2017 placerade i någon form av samhällsvård. En stor del av dessa är ensamkommande unga.

Etableringsstöd för unga i Göteborg

SOS Barnbyars mentorskapsprogram i Göteborg verkar för att ge stöd till etablering för främst ensamkommande unga. Verksamheten invigdes i januari 2017 och här arbetar professionella mentorer som på ett metodiskt sätt verkar för att stötta målgruppen till en snabbare och bättre etablering. Sedan programmet startade har metoderna finslipats och vi har idag ett systematiskt, beprövat och utvärderat program, med fantastiska resultat. Läs om drottning Silvias besök under invigningen i Hammarkullen.

Programmet verkar för etablering och med det menar vi att ha kunskapen och kapaciteten att kunna leva ett självständigt och självförsörjande liv, att känna makt över sin egen framtid och att ha en god samhällsorientering. Som etablerad har man även ett fungerande och gynnsamt nätverk och är proaktiv i sitt eget livs utveckling. Läs mer om hur vi arbetar med etablering.


”Det är avgörande att det är ungdomarna själva som är proaktiva i sin utveckling och att vi mentorer bara är deras stöd på vägen. Vi ska inte gå in och ta över de ungas utmaningar eller fatta beslut över de ungas huvuden, utan det är de unga som är aktörerna, inte vi”.

SOS Barnbyars mentorer

Våra heltidsanställda mentorer varierar i ålder, men har alla tidigare yrkeserfarenhet av att arbeta med ungdomars utveckling. Utöver att de är mentorer på en individuell nivå för ett antal ungdomar var, så ansvarar de även för planering och genomförande av olika tematiska verksamheter och aktiviteter som vi erbjuder genom gruppverksamhet för deltagarna.

Mentorerna verkar mycket även utanför vårt ungdomscenter i Hammarkullen. Det är för att vi vet att det är viktigt att inte bara prata om samhället, utan att faktiskt visa på hur man deltar i det. Det är utanför vår egen lokal som det oftast blir som tydligast vilka möjligheter och utmaningar som de unga har och upplever. Det är ute i samhället som deltagarna kan uppleva störst förvirring, men det är också där som de unga kan få som störst stöd, genom att praktiskt lära sig att på egen hand hitta fram till, och ta del av andra aktörers relevanta verksamheter.

Läs mer om hur våra mentorer ser på sitt arbete

Utåtriktad verksamhet – Stöd till självständighet

SOS Barnbyars verksamhet ersätter inte skola, socialtjänst eller andra grundläggande och befintliga verksamheter. Vår mentorsverksamhet är istället tänkt som ett komplement och en lots för ungdomarna att hitta fram till samhällets många aktörer och verksamheter. Vårt stöd är bara tänkt att finnas under ett år, under vilket deltagarna ska göras proaktiva i sin egen utveckling. Genom ökad kunskap frigör vi deltagarnas egna resurser, så att de själva ska kunna fortsätta bygga upp en självständighet och en fortsatt ökad förståelse av samhället.

Vi hänvisar alltså inte bara de unga till andra aktörer och verksamheter utan lotsar dem gärna hela vägen dit och stöttar även på plats om så behövs. Det är för att sänka trösklarna så att de unga kan, vågar och vill upprätthålla kontakten med dessa verksamheter på egen hand. Genom att också utmana de unga på en ”lagom” nivå och mot handlingsplanens uppsatta mål, lär sig deltagarna att successivt hantera samhällets utmaningar. På så sätt kan de snart, utan vårt eller annan aktörs stöd, klara sig på ett självständigt sätt. Det är genom kunskap, kapacitet och mod de kan driva sin egen utveckling och på så sätt nå sin fulla potential.

Familjestärkande insatser

För att stärka de ungas nätverksfamiljer till att vara ett naturligt stöd i de ungas egna etableringsprocesser vill vi även bjuda in och erbjuda vissa familjestärkande insatser. På så sätt söker vi stärka familjerna till att de förstår sin vikt för de ungas etablering och för att dessa familjer ska bli så bra utgångspunkter som möjligt, för de unga att utvecklas i.

Innovation och samarbeten för att nå största möjliga effekt för vår målgrupp.
Vi har idag många samarbeten med både organisationer, kommuner och företag, vilka alla utgör en viktig komponent i vårt arbete.

Läs mer om våra samarbeten