Vi använder cookies för att din läsarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Vi använder cookies. Läs mer

För att uppnå våra mål, fokuserar vi på strategiska insatsområden som har tagits fram i samarbete mellan SOS Barnbyars medlemsorganisationer samt med barn och unga över hela världen. Två övergripande målsättningar ska uppnås till 2030. Den ena är att säkerställa att många fler barn växer upp i en kärleksfull miljö och har en jämlik möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Den andra är att leda världens effektivaste rörelse för omsorg om barn med det långsiktiga målet att inget barn ska växa upp ensamt utan föräldrastöd.

Detta ska vi uppnå genom våra egna program, men också i partnerskap med andra aktörer. Strategin innebär bland annat att utveckla alternativa omsorgsformer för barn i samhällsvård. Det innebär att under kommande år ska SOS Barnbyar utveckla och utöka sin verksamhet för barn i samhällsvård. Omsorgsformerna ska successivt integreras i samhället. Vi ska stärka familjer genom att öka de familjestärkande insatserna och öka fokus på att förhindra att barn överges och att familjer splittras. Vi ska stärka unga genom att erbjuda dem anpassad vård och omsorg. Vi arbetar även för att öka deras möjlighet till att få jobb och bli självförsörjande. Vi stärker lokala krafter för att skapa ett barnvänligare samhälle. Samt ge barn som lever i utsatthet en röst och stärka påverkansarbetet med hjälp av strategisk opinionsbildning. I krig och konflikter ligger SOS Barnbyars primära fokus på att ta hand om barn som förlorat eller kommit bort från sina föräldrar, samt att arbeta för att familjer ska kunna återförenas.

Fram till år 2030 ska SOS Barnbyar kontinuerligt bidra till att främja politiska reformer som stärker barns rättigheter i alla länder där vi är verksamma.

Vi utvecklar alternativa omsorgsformer för barn i samhällsvård

De traditionella barnbyarna där barn bor med biologiska syskon och SOS-syskon tillsammans med en SOS-förälder i ett av flera barnbyhus är fortfarande dominerande i vår verksamhet. Men barnbyarna är på väg att förändras. När nya byar byggs eller när gamla byar renoveras integreras familjerna i bostadsområden. Målet är att 95 procent av SOS-familjerna ska vara integrerade i närsamhället till 2030. I programmen ingår också fosterfamiljer där barn kan bo under kortare eller längre tid.

Stärker familjer

SOS Barnbyar kommer att öka de familjestärkande insatserna och öka fokus på att förhindra att barn överges och att familjer splittras. Att sätta in insatser för att stödja familjer som riskerar att splittras är ett effektivt sätt att ge stöd. Insatserna ser olika ut beroende på sammanhang och situation och skräddarsys alltid utifrån den enskilda familjens behov. Exempel på stöd är psykosocialt stöd som föräldragrupper och rådgivande samtal samt stöd till utbildning, yrkesutbildning för föräldrar eller mikrolån för att starta upp en rörelse som familjen kan försörja sig på. Målet till 2030 är att 85 procent av alla familjer i de familjestärkande programmen kan lämna programmet för att de står på egna ben.

Stärker unga

SOS Barnbyar stärker unga vuxna genom att erbjuda dem anpassad vård och omsorg. Vi arbetar även för att öka deras möjlighet till att få jobb och bli självförsörjande. Målet, till 2030 är att 95 procent av ungdomarna i SOS Barnbyars verksamheter ska ha gjort betydande framsteg inom sina studier. 90 procent ska vara självständiga och kunna stå på egna ben när de lämnar SOS Barnbyars verksamhet.

Stärker närsamhället

SOS Barnbyar samarbetar med, och stödjer, lokala krafter. Tillsammans med myndigheter och ideella organisationer utvecklar vi lokala nätverk och bygger lokal kapacitet.

Katastrofhjälp

I krig och konflikter ligger SOS Barnbyars primära fokus på att ta hand om barn som förlorat eller kommit bort från sina föräldrar, samt att arbeta för att familjer ska kunna återförenas. I katastrofområden kan den lokala SOS-organisationens kunskaper och nätverk användas för att snabbt nå ut till behövande med rätt typ av stöd. Parallellt med katastrofinsatserna arbetar vi långsiktigt så att barn och familjer ska kunna få stöd även efter att den akuta katastrofen är över.

Ger barnen en röst

SOS Barnbyar ska ge barn som lever i utsatthet en röst genom påverkansarbete och strategisk opinionsbildning. Fram till år 2030 ska SOS Barnbyar bidra till att främja politiska reformer som stärker barn i alla länder där vi är verksamma.